Ε.Ε: Πιο εύκολη η διασυνοριακή και online δραστηριοποίηση των εταιρειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για το εταιρικό δίκαιο, με σκοπό να καταστεί ευκολότερη η συγχώνευση, η διάσπαση ή η μετακίνηση εταιρειών εντός της ενιαίας αγοράς. Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν επίσης την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την πρόληψη φορολογικών καταχρήσεων. Οι κανόνες θα τονώσουν το δυναμικό ανάπτυξης των ευρωπαϊκών εταιρειών, ψηφιοποιώντας τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Στην ακμάζουσα ενιαία αγορά μας, οι εταιρείες έχουν την ελευθερία μετακίνησης και ανάπτυξης. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται κατά τρόπο δίκαιο. Η σημερινή πρόταση θεσπίζει σαφείς διαδικασίες για τις εταιρείες, με ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία των εργαζομένων και, για πρώτη φορά, την πρόληψη τεχνητών ρυθμίσεων που αποσκοπούν στη φοροαποφυγή και άλλες καταχρήσεις».

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων της ΕΕ, κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε: «Πολύ συχνά, οι ευρωπαϊκές εταιρείες συναντούν εμπόδια κατά την αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών στο εξωτερικό. Επιθυμώ να το αλλάξω αυτό και να εκσυγχρονίσω τους κανόνες του εταιρικού δικαίου. Πρώτον, θέλω οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να διαθέτουν περισσότερες επιγραμμικές λύσεις, ώστε να εξοικονομούν δαπάνες και χρόνο. Δεύτερον, θέλω να προσφέρω στους έντιμους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να επιλέγουν τον τόπο δραστηριοποίησής τους και τον τρόπο ανάπτυξης ή αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεών τους.»

Εναρμονισμένοι κανόνες σχετικά με τη μετακίνηση, τη συγχώνευση και τη διάσπαση εταιρειών, με ισχυρές διασφαλίσεις έναντι καταχρήσεων

Η πρόταση θεσπίζει κοινές διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη μετακίνηση μιας εταιρείας από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη, τη συγχώνευση και τη διάσπασή της σε δύο ή περισσότερες νέες οντότητες διασυνοριακά.

Σύμφωνα με την απόφαση ορόσημο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. ΜΕΜΟ), οι εταιρείες θα μπορούν να μεταφέρουν την έδρα τους από ένα κράτος μέλος σε άλλο ακολουθώντας απλουστευμένη διαδικασία. Οι νέοι κανόνες για διασυνοριακούς μετασχηματισμούς και διασπάσεις θα περιλαμβάνουν πλέον και συγκεκριμένα μέτρα που θα υποστηρίζουν τις εθνικές αρχές στην καταπολέμηση καταχρήσεων. Επίσης, θα συμπεριλαμβάνονται αποτελεσματικές διασφαλίσεις έναντι καταχρηστικών ρυθμίσεων που αποσκοπούν στην παράκαμψη φορολογικών κανόνων, υπονομεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων ή θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα πιστωτών ή μειοψηφούντων μετόχων. Στις περιπτώσεις αυτές, το κράτος μέλος προέλευσης θα σταματά τη λειτουργία, ακόμη και πριν πραγματοποιηθεί η μετακίνηση.

Προς το παρόν, οι εθνικοί κανόνες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών ή επιβάλλουν υπερβολικά διοικητικά εμπόδια. Αυτό αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις από το να επιδιώκουν νέες ευκαιρίες, φοβούμενες τη μεγάλη γραφειοκρατία. Έχει επίσης ως συνέπεια, όταν μετακινούνται οι εταιρείες να μην προστατεύονται επαρκώς τα συμφέροντα των εργαζομένων, των πιστωτών και των μειοψηφούντων μετόχων.

Οι νέοι κανόνες αποτελούν μέρος των προσπαθειών της Επιτροπής για μια πιο δίκαιη ενιαία αγορά. Συμπληρώνουν πρόσφατες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των κανόνων για τους αποσπασμένους εργαζομένους και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, καθώς και την πρόταση της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Ταυτόχρονα, οι νέοι κανόνες θα δώσουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μετακινούνται ή να αναδιοργανώνονται χωρίς άσκοπες νομικές περιπλοκές και με χαμηλότερο κόστος στην ενιαία αγορά. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η εξοικονόμηση κόστους για τις εταιρείες θα είναι της τάξης των 12 000–19 000 ευρώ ανά πράξη και, συνολικά, θα κυμανθεί σε 176–280 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα πενταετίας.

Online σύσταση εταιρειών

Επί του παρόντος, υπάρχουν μόνο 17 κράτη μέλη που διαθέτουν πλήρως επιγραμμική (online) διαδικασία καταχώρισης εταιρειών. Με τους νέους κανόνες, σε όλα τα κράτη μέλη, οι εταιρείες θα μπορούν να εγγράφονται, να δημιουργούν νέα υποκαταστήματα ή να υποβάλουν έγγραφα στο μητρώο επιχειρήσεων επιγραμμικά. Η ψηφιοποίηση καθιστά τη διαδικασία σύστασης επιχείρησης αποτελεσματικότερη και οικονομικά αποδοτικότερη:

-η επιγραμμική καταχώριση απαιτεί, κατά μέσον όρο, τον μισό χρόνο και μπορεί να είναι μέχρι και 3 φορές φθηνότερη απ’ ό,τι η παραδοσιακή έντυπη διαδικασία·

-η εξοικονόμηση πόρων για την ηλεκτρονική καταχώριση και υποβολή στο πλαίσιο των νέων κανόνων εκτιμάται σε 42 – 84 εκατ. ευρώ ετησίως για τις εταιρείες της ΕΕ·

-η αρχή «μόνον άπαξ» που περιλαμβάνεται στη πρόταση αντικαθιστά την ανάγκη πολλαπλής υποβολής των ίδιων στοιχείων σε διαφορετικές αρχές, κατά τη διάρκεια ζωής μιας εταιρείας·

-περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις εταιρείες θα είναι διαθέσιμα, δωρεάν, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα μητρώα επιχειρήσεων.

Για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και κατάχρησης, οι εθνικές αρχές θα μπορούν να βασίζονται σε αμοιβαίες πληροφορίες σχετικά με έκπτωτα διευθυντικά στελέχη. Σε περίπτωση υποψίας απάτης, οι αρχές διατηρούν τη δυνατότητα απαίτησης της φυσικής παρουσίας των ιδιοκτητών της εταιρείας. Θα μπορούν επίσης να απαιτούν τη συμμετοχή οργάνων, π.χ. συμβολαιογράφων, στη διαδικασία.

Πηγή : www.sofokleousin.gr

Ομιλία του Προέδρου του ΕΚ Αntonio Tajani στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιo

000---0av

 

Στην ομιλία του προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  στις 23 Φεβρουαρίου 2018 περίπου στις 13.00 (ώρα Ελλάδος), ο Πρόεδρος Tajani θα αναφερθεί μεταξύ άλλων στις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την διαδικασία των «κορυφαίων υποψηφίων» που τα ευρωπαϊκά κόμματα θα υποδείξουν για την θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την σύνθεση του ΕΚ μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς επίσης και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μετά το 2020. Το σχετικό κείμενο θα αποσταλεί αμέσως μετά την ομιλία.

Στις 13.30 (ώρα Ελλάδος) περίπου, ο Πρόεδρος Tajani θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου σχετικά με τις θέσεις του. Την συνέντευξη μπορείτε να παρακολουθήσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20180223-1230-SPECIAL

Περισσότερες πληροφορίες:

Ευρωεκλογές: «κορυφαίοι υποψήφιοι» για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20180202IPR97026/euroekloges-koruphaioi-upopsephioi-gia-te-these-tou-proedrou-tes-epitropes

Μείωση του αριθμού των εδρών του ΕΚ μετά το Brexit

http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20180202IPR97025/meiose-tou-arithmou-ton-edron-tou-ek-meta-to-brexit

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ μετά το 2020 πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της για το μέλλον

http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20180222IPR98410/post-2020-eu-budget-reform-must-match-eu-s-future-ambitions

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών - Στιγμιότυπα από τη σύνοδο ολομέλειας του Ιανουαρίου

000--109

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας κ. António Costa τάσσεται σθεναρά υπέρ της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης, ενώ η ΕτΠ απειλεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την πρόληψη της εκτροπής οικονομικών πόρων από τις περιφέρειες προς τις εθνικές κυβερνήσεις.

 

Στις 31 Ιανουαρίου, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας κ. António Costa επέστρεψε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών προκειμένου να εκθέσει το όραμά του για την ΕΕ. Κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ, στην οποία ήταν επίσης προσκεκλημένοι ο αντιπρόεδρος της βουλγαρικής κυβέρνησης κ. Tomislav Donchev και ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Frans Timmermans, η συνέλευση των τοπικών και των περιφερειακών πολιτικών εκπροσώπων της ΕΕ δήλωσε ότι η ΕΕ των 27 οφείλει να αυξήσει τις συνεισφορές στον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ για τη διαφύλαξη των περιφερειακών επενδύσεων και απείλησε να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν τυχόν η ΕΕ αποπειραθεί να εκτρέψει κονδύλια που προορίζονται για τις περιφέρειες και τους δήμους προκειμένου να συνδράμει τις εθνικές κυβερνήσεις για τη χρηματοδότηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

 

Μήνυμα μεταρρύθμισης από τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας : στις 31 Ιανουαρίου, ο πρωθυπουργός κ. António Costa διαμήνυσε στους τοπικούς και περιφερειακούς ηγέτες την ύπαρξη επιτακτικής οικονομικής ανάγκης, καθώς και ανάγκης πολιτικής ανανέωσης, επισημαίνοντάς τους ότι η ΕΕ οφείλει να ολοκληρώσει τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να εστιάσει στην άμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών διαφορών μεταξύ των περιφερειών και των δήμων. Τέως μέλος της ΕτΠ και δήμαρχος Λισαβόνας, ο πρωθυπουργός κ. Costa δήλωσε ότι «σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη συνοχή και ανταγωνιστικότερη οικονομία» και πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει να αποδυναμώσουμε τα θεμέλια της Ένωσής μας, ένα εκ των οποίων είναι και η πολιτική συνοχής».

Ο αντιπρόεδρος της βουλγαρικής κυβέρνησης τονίζει ότι η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χρήση της λυδίας λίθου : Μιλώντας εξ ονόματος της Προεδρίας της ΕΕ, ο αντιπρόεδρος της βουλγαρικής κυβέρνησης κ. Tomislav Donchev δήλωσε ότι «η συζήτηση με θέμα το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την πολιτική συνοχής πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως λυδία λίθος για το μέλλον της Ένωσης, καθώς και ως ένδειξη του βαθμού εμπιστοσύνης μας προς την Ένωση». Ο κ. Donchev προειδοποίησε ότι ο επόμενος προϋπολογισμός κινδυνεύει να θεωρηθεί «περισσότερο ως απόρροια της τρέχουσας πολιτικής δίνης παρά ως [ένα] φιλόδοξο θεματολόγιο» και δήλωσε ότι «η πολιτική συνοχής θα πρέπει να προσφέρει κίνητρα για μεταρρυθμίσεις».

«Επιδίωξη τοπικών και περιφερειακών λύσεων όπου αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο»: Κατά τη διάρκεια ευρείας συζήτησης με τα μέλη της ΕτΠ , η οποία περιελάμβανε επίσης μια ζωηρή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ανεξαρτησία της Καταλονίας, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Frans Timmermans υπογράμμισε ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής «κάνουμε λιγότερα, αλλά με πιο αποδοτικό τρόπο», θα πρέπει να τείνουν προς την ενίσχυση της αρχής της επικουρικότητας. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της με μέλημα την εύρεση του πλέον ενδεδειγμένου επιπέδου για την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων, η Επιτροπή συγκρότησε μια «επιχειρησιακή ομάδα» που αποσκοπεί στην υπόδειξη του καλύτερου τρόπου συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη διαδικασία χάραξης των πολιτικών της ΕΕ. Τρεις από τους έξι πολιτικούς που συμμετέχουν στην εν λόγω επιχειρησιακή ομάδα είναι μέλη της ΕτΠ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας : Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με την υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων της, η ΕτΠ δήλωσε ότι θα προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή στα κράτη μέλη της δυνατότητας να χρησιμοποιούν τους πόρους των ταμείων συνοχής της ΕΕ με σκοπό τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η ΕτΠ υποστηρίζει ότι το σχέδιο της Επιτροπής αντίκειται στις αρχές της επικουρικότητας, της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, της συγχρηματοδότησης και της επιμερισμένης διαχείρισης.

Υποστήριξη της έναρξης διαδικασίας κατά της Πολωνίας : Σε ψήφισμα που τάχθηκε υπέρ της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επικαλεστεί το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ, η ΕτΠ επεσήμανε ότι οι νομοθετικές αλλαγές που επηρεάζουν το πολωνικό δικαστικό σύστημα έχουν «απευθείας και άμεση σημασία» για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η ΕτΠ καλεί, ωστόσο, την ΕΕ να μην αναστείλει τη χρηματοδότηση προς τους δήμους και τις περιφέρειες της Πολωνίας, υποστηρίζοντας ότι οι υποεθνικές αρχές δεν θα πρέπει να τελούν «υπό την ομηρία των πολιτικών που εφαρμόζουν οι εθνικές κυβερνήσεις».

Πολιτική συνοχής: Έπειτα από την έγκριση της θέσης που έλαβε σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή, τον Μάιο του 2017, η ΕτΠ προέβη στη διαμόρφωση των θέσεών της για τέσσερα θέματα που σχετίζονται με την πολιτική συνοχής, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ . Στις συστάσεις που καταρτίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Wielkopolska κ. Marek Woźniak (PL/EPP), η ΕτΠ υποστηρίζει ότι ―στον απόηχο του Brexit― τα κράτη μέλη οφείλουν να αυξήσουν τις συνεισφορές τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και ότι η πολιτική συνοχής και η γεωργική πολιτική θα πρέπει να διατηρηθούν ως βασικοί αποδέκτες των κονδυλίων της ΕΕ.

Επιπλέον, η ΕτΠ προειδοποίησε ότι πρέπει να αποτραπεί η περιθωριοποίηση των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Σε γνωμοδότηση που εκπονήθηκε από τον κ. Oldřich Vlasák (CZ/ECR), δημοτικό σύμβουλο Hradec Králové και τέως αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ΕτΠ διαπιστώνει την ύπαρξη ελλείψεων στις προτάσεις της Ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με την απλούστευση για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων , ενώ συγχρόνως επικροτεί την έκκληση της εν λόγω ομάδας για μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Η ΕτΠ εξέτασε τον τρόπο μεγιστοποίησης της επίδρασης που ασκεί η χρηματοδότηση της συνοχής μέσω « ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων », σε έκθεση που υποβλήθηκε από τον κ. Petr Osvald (CZ/PES), και πρόεδρο της επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ» της ΕτΠ.

Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης Σε ψήφισμά της με θέμα «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2018», η ΕτΠ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η οικονομική ανάκαμψη παρακωλύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω μη αναγνώρισης των δυνατοτήτων των περιφερειών και μη συνεκτίμησης των περιφερειακών αποκλίσεων στο πλαίσιο των οικονομικών μεταρρυθμίσεων της ΕΕ. Η ΕτΠ προειδοποίησε, επίσης, ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) ―ένα επενδυτικό σχέδιο που διαμορφώθηκε για την αντιμετώπιση της κρίσης― αποδεικνύεται ότι παραμένει απρόσιτο για πολλές περιφέρειες της ΕΕ.

Μεγιστοποίηση του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών : Η ΕτΠ ενέκρινε γνωμοδότηση που καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο Καναρίων Νήσων κ. Fernando Clavijo (ES/ALDE), στην οποία ζητείται μια αναθεωρημένη στρατηγική για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της ισότητας ευκαιριών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Παρουσία του ευρωβουλευτή κ. Younous Omarjee (FR/GUE-NGL), η ΕτΠ τάχθηκε υπέρ της πραγματοποίησης επενδύσεων σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η γαλάζια οικονομία και πρότεινε τη χρήση των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ ως πεδίων δοκιμής στον τομέα της καινοτομίας.

Η Ευρώπη σε κίνηση : Τα μέλη της ΕτΠ διερεύνησαν τις τοπικές και περιφερειακές επιπτώσεις δύο νομοθετικών προτάσεων της δέσμης μέτρων «H Ευρώπη σε κίνηση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε γνωμοδότησή της με εισηγητή τον κ. Σπύρο Σπυρίδωνα (GR/EPP), δημοτικό σύμβουλο Πόρου, η ΕτΠ επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των ανησυχιών που εκφράζονται σχετικά με τον ανταγωνισμό στον τομέα των μεταφορών και τη μεταχείριση των οδηγών στο πλαίσιο της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων που καθορίζει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους οι εταιρείες και οι εργαζόμενοί τους μπορούν να δραστηριοποιούνται εκτός της χώρας τους. Παρουσία του ευρωβουλευτή κ. Wim van de Camp (NL/EPP), τα μέλη της ΕτΠ τα μέλη παρέθεσαν επίσης ιδέες για τη μεγιστοποίηση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία της ΕΕ που αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών, της οδικής ασφάλειας και των όρων ανταγωνισμού.

Σε έκθεση που εκπονήθηκε από τον κ. Ivan Žagar (SI/EPP), δήμαρχο Slovenska Bistrica, για τη μείωση των διατυπώσεων που σχετίζονται με τα συστήματα διοδίων στους δρόμους της Ευρώπης και την εναρμόνιση των πληροφοριών που παρέχονται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ψηφιακή ενιαία αγορά : Κατά την ενδιάμεση επανεξέταση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς στην οποία προέβη, η ΕτΠ υπογράμμισε ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού της ψηφιακής οικονομίας. Στη σχετική γνωμοδότηση που καταρτίστηκε από τον κ. Alin Nica (RO/EPP), δήμαρχο Dudeștii Noi, επισημάνθηκε ιδιαίτερα ότι η ΕΕ οφείλει να επιδείξει μεγαλύτερη προσοχή στην κυβερνοασφάλεια, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος.

Γαλάζια οικονομία : Σε γνωμοδότηση με θέμα «Βιώσιμη ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στη δυτική Μεσόγειο», ο κ. Samuel Azzopardi (MT/EPP), δημοτικός σύμβουλος Rabat, προειδοποίησε ότι η εν λόγω περιοχή είναι «εξαιρετικά» ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή, καθώς και σε δημογραφικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις. Στη γνωμοδότηση διατυπώνονται συστάσεις για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας στη δυτική Μεσόγειο, την ανάπτυξη μιας «έξυπνης και ανθεκτικής» θαλάσσιας οικονομίας και τη βελτίωση της διακυβέρνησης των θαλασσών.

Μικρές επιχειρήσεις : Ο κ. Robert Negoiţă (RO/PES), δήμαρχος του τρίτου δημοτικού διαμερίσματος Βουκουρεστίου, εξασφάλισε την αποδοχή των προτάσεων που αποσκοπούν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του προγράμματος COSME, το οποίο παρέχει στήριξη στους κυριότερους δημιουργούς θέσεων εργασίας στο πλαίσιο των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το πρόγραμμα COSME, το οποίο ανέκυψε από την πρωτοβουλία «Small Business Act» (SBA), διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης και ξένες αγορές.

Το πρόγραμμα Erasmus για τους τοπικούς και περιφερειακούς αιρετούς αντιπροσώπους : Η ΕτΠ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός προγράμματος ανταλλαγών για την περίοδο 2018-2020, με μέλημα την κατάρτιση των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών εκπροσώπων σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ. Η εν λόγω γνωμοδότηση καταρτίστηκε από τον κ. François Decoster (FR/ALDE), αντιπρόεδρο της περιφέρειας Hauts-de-France και δήμαρχο Saint-Omer, ο οποίος ήταν ένας από τους 100 συμμετέχοντες σε συναφές πιλοτικό σχέδιο κατά την περίοδο 2012-2013. Η ευρωβουλευτής κ. Mercedes Bresso (IT/S&D) διακήρυξε την υποστήριξή της σε αυτήν την πρωτοβουλία.

Βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ των ειδών που προκαλούν αντιπαραθέσεις και της ανθρώπινης δραστηριότητας : Ο εισηγητής κ. Csaba Borboly (RO/EPP), πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου της Harghita ―μιας περιοχής που φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς αρκούδας στην Ευρώπη― εξασφάλισε την υποστήριξη των προτάσεων με στόχο την αριθμητική μείωση των επικίνδυνων συναντήσεων με μεγάλα σαρκοφάγα ζώα. Η ΕΕ αποτελεί τόπο διαβίωσης πέντε μεγάλων σαρκοβάγων ζώων, τουλάχιστον ένα εκ των οποίων συναντάται επί του παρόντος σε 21 χώρες.

 

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΤΟ ΕΚ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2- ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ- ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

001-0013

 

Το ΕΚ υπερψήφισε τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ταχύτερη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης (Emissions Trading System).

Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί ανεπισήμως με τους υπουργούς της ΕΕ, θα επιταχύνει την απόσυρση των δικαιωμάτων εκπομπών που διατίθενται στην ευρωπαϊκή  αγορά άνθρακα (σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων της ΕΕ) η οποία καλύπτει περίπου το 40% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα η οδηγία προβλέπει τα εξής:

Αύξηση του λεγόμενου «συντελεστή γραμμικής μείωσης» (η ετήσια μείωση των διαθέσιμων δικαιωμάτων στην αγορά) κατά 2,2% από το 2021, σε αντίθεση με το 1,74% που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Ο γραμμικός συντελεστής «θα τελεί υπό επανεξέταση με στόχο να αυξηθεί στο 2,4% το νωρίτερο έως το 2024».

Ενίσχυση (διπλασιασμό) της ικανότητας του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς (ETS Market Stability Reserve) να απορροφά την περίσσεια δικαιωμάτων στην αγορά. Όταν αυτό συμβεί, το αποθεματικό θα μπορεί να απορροφά έως και το 24% των πλεοναζόντων δικαιωμάτων ετησίως για τα πρώτα τέσσερα χρόνια. Αυτό με τη σειρά του θα αυξήσει την τιμή των δικαιωμάτων, οδηγώντας έτσι τις βιομηχανίες στο να μειώσουν περαιτέρω τις εκπομπές τους.

Σύσταση δύο νέων ταμείων για την ενίσχυση της καινοτομίας

Θα συσταθούν δύο νέα ταμεία:

Το Ταμείου Εκσυγχρονισμού, το οποίο θα έχει στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων των κρατών μελών με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές κατέστησαν αυστηρότερους τους κανόνες χρηματοδότησης, έτσι ώστε το ταμείο να μην χρησιμοποιηθεί για έργα με καύση άνθρακα, εκτός από τις περιπτώσεις των έργων τηλεθέρμανσης στα φτωχότερα κράτη μέλη.

Το Ταμείο Καινοτομίας, το οποίο θα παρέχει οικονομική στήριξη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και στα έργα καινοτομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από τη «διαρροή άνθρακα»

Η οδηγία θα προστατεύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία από τον κίνδυνο «διαρροής άνθρακα» (περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις με υψηλές εκπομπές ρύπων μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους σε τρίτες χώρες οι οποίες εφαρμόζουν λιγότερο αυστηρά όρια εκπομπών). Οι τομείς που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο θα λάβουν δωρεάν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων της ΕΕ. Οι λιγότερο εκτεθειμένοι τομείς θα λάβουν δωρεάν το 30% των δικαιωμάτων τους.

Δήλωση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια Julie Girling (ΕΣΜ, ΗΒ) δήλωσε τα εξής: «Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων της ΕΕ παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής πολιτικής  για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Κάναμε το καλύτερο δυνατό για να επιτύχουμε μία φιλόδοξη αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Προσπαθήσαμε με τη νέα οδηγία να δώσουμε λύσεις σε πολλά ζητήματα, όπως η τιμή του άνθρακα, η οποία ήταν υπερβολικά χαμηλή, και η εξεύρεση της απαραίτητης ισορροπίας μεταξύ των φιλοδοξιών μας για το περιβάλλον και της προστασίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.»

Επόμενα βήματα

Το ΕΚ ενέκρινε το νομοθετικό κείμενο της οδηγίας με 535 ψήφους υπέρ, 104 κατά και 39 αποχές. Μένει τώρα να το εγκρίνει επισήμως και το Συμβούλιο προτού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) ομιλία της Προέδρου του Φορέα Ειρήνη Αγαθοπούλου σε διεθνή Στρογγυλή Τράπεζα στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για θέματα έμφυλης βίας σε μειονοτικούς πληθυσμούς

aga

Στην έδρα του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλες, παρευρέθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2017 η Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ειρήνη Αγαθοπούλου, καλεσμένη από τους διοργανωτές για να συμβάλει ενεργά εκ μέρους της ελληνικής αποστολής στη συζήτηση της συνάντησης Στρογγυλής Τραπέζης με τίτλο «Gender-based violence against migrant and ethnic minority women: addressing the issue from a European perspective» (Βία με βάση το φύλο κατά των γυναικών μεταναστών και των εθνοτικών μειονοτήτων: αντιμετώπιση του θέματος από ευρωπαϊκή προοπτική). 

Η Στρογγυλή Τράπεζα που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ σχεδίου «GEMMA against Violence: Gender based Empowerment of Migrants through a Multiagency Approach» (GEMMA ενάντια στη βία με βάση τη διάσταση του φύλου. Ενδυνάμωση των μεταναστών μέσω μιας πολυπολιτισμικής προσέγγισης), φιλοδοξεί να αποτελέσει τον δημόσιο χώρο για να αναπτυχθεί η συζήτηση μεταξύ των αρμόδιων για τη χάραξη πολιτικών φορέων και των επαγγελματιών του χώρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος είναι η επικύρωση και εφαρμογή διεθνών συμφωνιών για ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 2011, καθώς και συντονισμένες πολυτομεακές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων της έμφυλης βίας, με παράλληλη  στήριξη των γυναικών μεταναστών και προσφύγων που πέφτουν θύματά της.

Στην συνάντηση, που συμμετείχαν εκπρόσωποι Υπουργείων Δικαιοσύνης της ΕΕ, της Εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και της Ομάδας GREVIO του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η Πρόεδρος του Κ.Ε.Θ.Ι. είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα σχετικά προγράμματα που σχεδιάζει και υλοποιεί το Κ.Ε.Θ.Ι. στη χώρα μας και να ανταλλάξει στοιχεία και καλές πρακτικές σχετικά με το θέμα.

  Το ραδιοφωνο της Αυτοδιοικησης

menoume asfaleis ASPRO

Christmas-card-1200x800

Όλα τα νέα

Τοπικα νεα - Αιγαλεω

egaleo

Συνάντηση εργασίας αιρετών γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για θέματα ισότητας στο δήμο Αιγάλεω

Το Μουσειο Ελιας στην Σπαρτη

mouseio elias

Το Μουσείο της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη

ΑΛΣΟΣ «ΓΟΥΔΕΣ»

goude

Tο άλσος «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΟΥΔΕΣ» στην Σπάρτη

εκθεση φωτογραφιας

ekthesi photo

Έκθεση φωτογραφίας 'ντοκουμέντων' για την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα ''ταξιδεύει'' ήδη εντός και εκτός Κρήτης.